SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście ZATRUDNI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście  zatrudni lekarzy:

 • lekarzy do poradni podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci
 • lekarza stomatologa specjalistę w dziedzinie endodoncji, w zakresie realizacji świadczeń komercyjnych (możliwa praca z mikroskopem) oraz z lekarzem stomatologiem na realizację świadczeń dla dzieci i młodzieży.
 • rehabilitanta - specjalistę rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
 • okulistę dla dzieci

dodatkowe informacje pod nr tel. 535 010 042; 535 003 251

Oferujemy:

 • stabilną pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
 • pracę w rozwijającym się Zakładzie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie (adres siedziby: ul. Ciołka 11, 01 – 445 Warszawa), jako administratora, w celach rekrutacji na stanowisko fizjoterapeuty. Zostałam/łem poinformowana/y o możliwości wycofania zgody na adres mailowy ekawiak@zozwola.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty można składać drogą elektroniczną na adres ekawiak@zozwola.pl lub osobiście pod adresem: SPZOZ-WWŚ w Warszawie, ul. Ciołka11 – w Biurze Promocji i Organizacji Usług Medycznych pok. 310, II piętro - telefon: 22 837 84 79
Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

WYCIĄG Z KLAUZULI INFORMACYJNEJ DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Pełna treść klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w SPZOZ znajduje się w gablotach informacyjnych poszczególnych placówek SPZOZ oraz na stronie internetowej pod adresem: zozwola.pl

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
  w Warszawie (dalej: SPZOZ).
 2. Dane kontaktowe Administratora:  ul. Ciołka 11, sekretariat@zozwola.pl,          telefon - 22 836 81 27
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SPZOZ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@zozwola.pl
 4. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji, przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na inne stanowiska, jeżeli wyrazili na to Państwo odrębną zgodę oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
 5. Przetwarzanie Państwa danych w ramach procesu rekrutacji jest w pełni dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednak niepodanie danych wymienionych w art. 221 Kodeksu pracy, skutkować będzie tym, że rozpatrywanie przez nas Państwa kandydatury będzie niemożliwe. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zamieszczacie Państwo dodatkowe dane osobowe, to należy pamiętać, że dokonujecie tego Państwo całkowicie dobrowolnie – ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnej.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych wymaganych przez pracodawcę i podanych dobrowolnie może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia elektronicznie – na adres iod@zozwola.pl lub pocztą na adres Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w warszawie (ul. Ciołka 11, 01 – 445 Warszawa). Wycofanie zgody oznacza, że nie będziecie Państwo brali udziału w procesie rekrutacji. Jednocześnie cofnięcie zgody nie powoduje, że czynności podjęte przed cofnięciem będą niezgodne z prawem.

Komentowanie wyłączone.