Informacja o warunkach udzielania teleporad

Informacja o warunkach udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej informujemy że:
1) Porady lekarskie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są stacjonarnie w przychodniach lekarskich oraz drogą telefoniczną.
2) Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
3) Porady wyłącznie stacjonarnie udzielane są w następujących przypadkach:
• gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń związanych z wystawieniem recepty w celu kontynuacji leczenia lub wydaniem zaświadczenia;
• gdy jest to pierwsza wizyta realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną, wskazanych w deklaracji wyboru świadczeniodawcy;
• gdy w przebiegu choroby przewlekłej doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;
• gdy istnieje podejrzenie choroby nowotworowej;
• dzieciom do 6 roku życia, poza poradami kontrolowanymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
4) Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
5) Terminy teleporady należy ustalać z pracownikiem Biura Obsługi Pacjenta osobiście, przez osobę trzecią lub telefonicznie.
6) Pacjent informowany jest o przewidywanych godzinach udzielenia teleporady.
7) Osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym, wystawienie e-recepty, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia.
8) W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Biurem Obsługi Pacjenta i ustalenia nowego terminu teleporady.
9) W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, osoba udzielającą teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, a pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z Biurem Obsługi Pacjenta i umówienia terminu wizyty.
10) Podczas teleporady pacjent może uzyskać: zalecenia, e-zwolnienie, e-skierowanie, zlecenie na test na koronawirusa, e-receptę. Osoba udzielająca teleporady informuje pacjenta o sposobie realizacji wystawionych dokumentów.