Badania profilaktyczne i programy zdrowotne

Program szczepień ochronnych przeciwko  grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób od 65 roku życia)

Program kierowany jest do osób, które ukończyły  65 roku życia. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie wykonywane są w ramach programu finansowanego przez m.st. Warszawa. Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca.

Program skierowany jest dla osób w wieku 65+ spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • Posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy
 • Zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w m.st. Warszawie

Szczepienia prowadzone są w okresie od dnia 1 września do dnia 31 marca br.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne)ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 Program profilaktyki chorób układu krążenia      

Cel programu: wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.

Opis programu: Program polega na wykonywaniu badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określeniu współczynnika masy ciała - Body Mass Index – BMI), badaniu przedmiotowym pacjenta oraz ocenie czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia oraz podjęciu decyzji, co do dalszego postępowania z pacjentem.

Program adresowany jest do osób, które

 • w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 lat
 • są obciążone czynnikami ryzyka: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia
 • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

Program Profilaktyka 40 PLUS

Program Profilaktyka 40 PLUS skierowany jest do osób, którzy:

 • skończyli 40 lat
 • nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 - (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • lub u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ o realizację programu pilotażowego

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Jak należy skorzystać z programu

 Osoba chętna do uczestnictwa w programie wypełnia ankietę.

 1. Po okresie 2 dni roboczych będzie miała wystawione e-skierowania.
 2. Po otrzymaniu skierowania musi wybrać placówkę, w której chce zrealizować badania, skontaktować się z nią i umówić na termin badania.
 3. Na badanie musi zabrać dowód osobisty.
 4. Wyniki badań będą do odebrania w placówce, w której było realizowalne świadczenie, lub przez IKP.

Co zawiera pakiet badań

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla osoby zgłaszającej, zależy od odpowiedzi, jakich udzieli w ankiecie.

W skład poszczególnych pakietów wchodzą

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w programie. Żeby skorzystać z programu należy skontaktować się ze swoim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej