RODO dla kandydatów do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla  kandydatów na pracowników

W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację, która określa w jaki sposób dane osobowe kandydatów do pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie oraz ich prawa podczas udziału w naszych procesach rekrutacyjnych. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście w Warszawie (dalej: SPZOZ) .
 • Dane kontaktowe Administratora:

adres: ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa

adres e-mail:sekretariat@zozwola.pl

numer telefonu: 22 836 81 27

 

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez SPZOZ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@zozwola.pl

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym), w szczególności możemy przetwarzać następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje dotyczące Państwa wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
  1. W przypadku umieszczenia zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych, mamy również prawo do przetwarzania państwa wizerunku.
  2. W przypadku pozostałych danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) mamy również prawo do ich przetwarzania
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
  1. przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji przez SPZOZ. W procesie rekrutacji oceniane będą Państwa kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które została złożona aplikacja. To działanie służy wybraniu przez SPZOZ odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które  Państwo aplikujecie;
  2. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyrazili na to Państwo odrębną zgodę;
  3. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji

 

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, których – zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy – możemy żądać od kandydata (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe);
  2. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. tj. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozostałych danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach);
  3. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Administratora, przez okres nie dłuższy niż 1 rok . Zgoda ta musi zostać złożona odrębnie od zgody na przetwarzanie danych dla celów aktualnej rekrutacji;
  4. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Państwem a SPZOZ w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec SPZOZ przed sądami lub organami państwowymi.

 

 1. Podanie danych osobowych, których wymaga pracodawca (zgodnie z art. 221 1 k.p.) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym). Podanie pozostałych danych osobowych w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wszystkich podanych przez Państwa danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w aktualnym procesie rekrutacji.

 

 1. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez podmiot, któremu SPZOZ powierzył przetwarzanie danych osobowych tj. spółkom z grupy Pracuj (portal pracuj.pl), które wspomagają SPZOZ w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych.
  1. W takich przekazywanie danych odbywa się po spełnieniu jednego z poniższych warunków:
   1. przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, któremu przetwarzanie danych powierzyła spółka z grupy Pracuj, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO;
   2. przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, któremu przetwarzanie danych powierzyła spółka z grupy Pracuj, który uczestniczy w programie pod nazwą „Privacy Shield” (program dotyczący ochrony danych przekazywanych z Unii Europejskiej do USA, ustalony na mocy porozumienia między UE a USA);
 • przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, któremu przetwarzanie danych powierzyła spółka z grupy Pracuj,w ramach wiążących reguł korporacyjnych (grupy przedsiębiorstw) zgodnie z art. 47 RODO
 1. przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, któremu przetwarzanie danych powierzyła spółka z grupy Pracuj na podstawie Standardowych klauzul Umownych.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. Do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego dane osobowe zostały podane;
  2. Przez okres 1 roku w przypadku przyszłego wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji;
  3. do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej
  4. do upływu okresu przedawnienia roszczeń (ustalonego zgodnie z art. 4421 Kodeksu Cywilnego), jakie mogą wyniknąć z procesu rekrutacji, co dotyczy tylko danych niezbędnych do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec SPZOZ (imię; nazwisko; data przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego tj. CV lub innych dokumentów; zgłoszenie rekrutacyjne).

 

 1. Dokumenty aplikacyjne (w szczególności CV, list motywacyjny i  referencje) bez wskazania konkretnego postępowania rekrutacyjnego, będą niezwłocznie niszczone.

 

 1. Państwa uprawnienia:
  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO);
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez SPZOZ (podstawa prawna: art. 15 RODO);
  3. Przysługuje państwu prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
  4. Macie Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli (art. 17 RODO):
   1. Wycofali Państwo zgodę lub wnieśli sprzeciw, a SPZOZ nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych;
   2. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • Wnieśli Państwo sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, data przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego (CV lub innych dodatkowych dokumentów), zgłoszenie rekrutacyjne, które to dane zachowujemy dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

 

 1. Mają Państwo prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  1. kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny SPZOZ do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych,
  2. kwestionujecie Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez SPZOZ,
 • SPZOZ nie potrzebują już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony ich roszczeń,
 1. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – do czasu podjęcia decyzji przez SPZOZ co do zasadności sprzeciwu (podstawa prawna: art. 18 RODO).
 1. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od SPZOZ Państwa danych osobowych, które dostarczyli państwo SPZOZ, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z SPZOZ lub z inspektorem ochrony danych.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza RODO i inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.