Zarządzanie jakością

Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, jest świadczenie usług medycznych wysokiej jakości i promocja zdrowia.

Dla wypełnienia tej misji przyjęliśmy Politykę Jakości, którą realizujemy poprzez:

  • dążenie do zapewnienia kompleksowej opieki na poziomie aktualnej wiedzy i techniki medycznej;
  • kompleksową i profesjonalną obsługę pacjentów;
  • edukację prozdrowotną pacjenta i jego rodziny;
  • przestrzeganie praw pacjenta;
  • kształtowanie świadomości i odpowiedzialności personelu za jakość usług medycznych świadczonych pacjentom w zakresie ich potrzeb i oczekiwań;
  • doskonalenie umiejętności personelu;
  • wzmacnianie potrzeby identyfikowania się pracowników z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście oraz pobudzanie ich inicjatywy w zakresie stałego doskonalenia;
  • optymalizacja świadczenia usług, pozwalająca na utrzymanie konkurencyjności;
  • na rynku usług medycznych;
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001.

Wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z Polityki Jakości w zakresie wykonywanej przez siebie pracy. W imieniu kierownictwa deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana.

Dyrektor
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Michał Jonczynski
Warszawa, dn. 2 marca 2023 r.