RODO – PSP zmiana terminu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów PSP - zmiana terminu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) pragniemy poinformować, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście z siedzibą:
w Warszawie (01-445), ul. Ciołka 11, email: sekretariat@zozwola.pl

2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@zozwola.pl

3) Dane będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych,

Zgodnie z:
a. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
b. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
c. Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia
d. Ustawa z dnia 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

4) Pragniemy również poinformować Państwa dane nie będą udostępniane.

5) Dane nie będą przekazywane po za granicę Polski.

6) Dane będą przechowywane przez okres:

a.- 30 dni, po tym okresie będą usuwane,

7) Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub zmiany.

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa sprzeciwu nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jego wyniesienia.

9) W razie nieprawidłowości ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia.

11) Informujemy, że zbierane dane nie są profilowane.